PSI-guide

PSI, personlig säkerhetsintroduktion är rentalbranschens säkerhetsblad för maskinanvändare.

Olyckor med maskiner är, näst efter fallolyckor, de vanligaste i byggbranschen. Onödiga olyckor som många gånger helt enkelt beror på informationsbrist. PSI-säkerhetsblad ger en enkel och tydlig introduktion med information om hur maskinen ska användas på ett säkert sätt. PSI följer med vid hyra av maskiner från Swedish Rentals medlemsföretag.

PSI är utarbetat av branschens ledande maskinuthyrare i samarbete med deras leverantörer och med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). En gemensam webblösning för PSI genom Swedish Rental, ger en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar informationshantering.

Det är våra kunder inom bygg- och anläggningsindustrin som efterfrågat ett bättre stöd till sina medarbetares hantering av maskiner. Vilket också ligger i linje med rentalbranschens mål att hjälpa sina kunder till en ännu säkrare arbetsmiljö.

Lättare att göra rätt med PSI

PSI är en enkel och tydlig information som steg för steg beskriver handhavandet. Varje enskild maskin har sin unika funktion och sina egenskaper. Det är därför viktigt att känna till vilka kontroller som ska utföras, vilka skyddsfunktioner som finns, vilken skyddsutrustning som krävs, tekniska data och andra specifika egenskaper. PSI beskriver allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer.

PSI är ett underlag för säkerhetsarbetet på byggarbetsplatserna för att kunna klara de tydliga krav som finns på dokumentation och instruktioner för den som använder maskinen.

PSI-guide

Genom sökmotorn PSI-guide kan Swedish Rentals medlemsföretag ladda ner eller länka PSI-blad för att skicka med till kund vid uthyrning. Genom PSI-guide finns också möjlighet att jämföra buller- och vibrationsvärden mellan olika maskinmodeller.

Tillgång till PSI ingår som en del i medlemskapet i Swedish Rental. PSI finns tillgängligt efter inloggning på webbsidan PSI-Guide