Vibrationer

Vibrationer och vibrationsskador är en av de mest prioriterade frågorna i Swedish Rentals utskottsarbete då det idag är en av de största orsakerna till arbetssjukdom i Sverige.

I samarbete mellan maskinproducenter och våra medlemsföretag arbetar Swedish Rental aktivt med att skapa förutsättningar för att minska skaderisken vid brukande av maskiner genom ökad information och vidareutveckling av säkrare maskiner.

Swedish Rental deltar bland annat i projektet ”Noll vibrationsskador” där  samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Projektet drivs av RISE och finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation.

Noll vibrationsskador & Rentalbranschen

Swedish Rental och Hyreskedjan samverkar med Arbets- och miljömedicin Syd samt RISE IVF, kring att upplysa om och förebygga vibrationsskador. Under hösten och vintern 2019/2020 lanserades en utbildningssatsning om vibrationer och vibrationsskador, branschspecifik för uthyrare, depå- och kundcenterpersonal inom Swedish Rental och Hyreskedjan. Läs mer om utbildningen här.

I samband med utbildningssatsningen har vi tagit fram informationsfilmer. Filmerna hittar du på vår YouTube-kanal.

Andra filmer om vibrationsskador:

PSI och vibrationer

Genom PSI guiden ges möjligheten att jämföra vibrationsvärden mellan maskiner. Det finns en listvy där vibrationsvärdena visas och kan sorteras på lägsta och största.

På respektive maskins PSI listas individuell vibrationsinformation. PSI finns tillgängligt för samtliga SR’s medlemmar och nås via psiguiden.com.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) 

Föreskrifterna om vibrationer behandlar både hand- armvibrationer och helkroppsvibrationer. I föreskrifterna finns regler om bl.a. medicinsk kontroll, för arbetsgivare med anställda som utsätts för vibrationer i arbetet.

Arbetet ska planeras och bedrivas så att riskerna elimineras eller reduceras till lägsta möjliga nivå. Riskbedömning ska göras som innehåller en uppskattning av exponeringsnivå, karaktär och varaktighet. Vidare ska beaktas indirekta effekter, tillverkarinformation samt särskilda arbetsförhållanden t.ex. kyla. Vid riskbedömning kan antingen tidigare kända data eller tillverkardata användas, alternativt vibrationsmätningar enligt standard utföras. Information och utbildning ska ges till exponerad personal.

Särskilt viktigt är att arbetsgivaren före arbetets början fastställer om utrustningen medför vibrationsexponering som överskrider det så kallade insatsvärdet respektive gränsvärdet. Arbetsgivaren ska vidta särskilda åtgärder om vibrationsexponeringen förväntas överstiga eller övertiger nivåerna för insats- respektive gränsvärde. Gränsvärde får ej överskridas.