Sanktionsavgifter

Ett påföljdssystem i Arbetsmiljölagen innebär att företag kan bli skyldiga att betala sanktionsavgift vid överträdelse av vissa bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Regler som berörs

Ett urval av föreskrifter och paragrafer som är belagda med sanktionsavgifter och särskilt berör rentalbranschen:

AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar, 17 §
AFS 2006:5 Användning av truckar, 19 §
AFS 2006:1 Asbest, 33 §
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar, 4 och 27 §§
AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar, 9 §
AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, 60a och 92a §§
AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, 4 §
AFS 2013:4 Ställningar, 47 §
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar, 19 och 20 §§

Följande berör främst tillverkaren eller dennes representant:

AFS 1993:41 Enkla tryckkärl, 10 och 25 §§
AFS 2008:3 Maskiner, 6 §
AFS 2013:4 Ställningar, 10 §
AFS 1999:4 Tryckbärande anordningar, 5 §
AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning, 10 §

Avgiftens storlek

Sanktionsavgiften varierar mellan 5 000 kr – 1 000 000 kr. Sanktionsavgifterna kommer både att vara differentierade och fasta. De differentierade avgifterna beräknas på antal sysselsatta: 1-500 personer. Vid 500 personer gäller maximiavgiften. Antal sysselsatta omfattar alla anställda och inhyrda på hel- eller deltid inom samma organisationsnummer.

Inspektion

Arbetsmiljöinspektören meddelar vilka brister som upptäckts. Inga sanktionsavgifter meddelas på plats. Avgiftsföreläggande utfärdas som arbetsgivaren ska godkänna. Kan inte överklagas. Om avgiftsförläggandet godkänns av arbetsgivaren är det likställt med en lagakraftvunnen dom. Arbetsmiljöverket skickar ärendet till Länsstyrelsen, dit avgiften ska betalas. Om avgiftsförläggandet inte godkänns eller om arbetsgivaren inte hör av sig, ansöker Arbetsmiljöverket hos förvaltningsrätten att arbetsgivaren ska påföras sanktionsavgiften. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten om prövningstillstånd ges.

Mer information om sanktionsavgifter finns på Arbetsmiljöverkets hemsida