Motorkapar och sågar

Motorkapar

Swedish Rental har i samarbete med sina leverantörspartners dragit upp riktlinjer för information vid uthyrning av motorkapar för att förebygga allvarliga olyckor med motorkapar. Riktlinjerna är just nu under revision.

Motorkedjesågar och röjsågar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2012:01, gäller från den 1 december 2012. Krav på dokumentation av avklarade praktiska och teoretiska prov gäller från den 1 januari 2015.

Enligt föreskrifterna ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas när en motorkedjesåg eller en röjsåg ska användas. Med utgångspunkt i riskbedömningen ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Underhåll och service
Motorkedjesågar och röjsågar ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska utföras av en person med god kännedom om sågens säkerhetsanordningar, användning och skötsel.

Krav på kunskaper
Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Den som låter någon använda en motorsåg i strid med kravet om dokumentation ska betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor.

Swedish Rentals rekommendationer vid servicegenomgång av motorsågar
Uthyrningsföretagens servicepersonal hanterar motorsågar i samband med returmottagningen. Swedish Rental har tagit fram en gemensam checklista för riskbedömning av arbetsmomenten vid en servicegenomgång av motorsågar. Listan är just nu under revision. Riskbedömningen ska omfatta alla de moment som personalen kommer i kontakt med i samband med genomgången och vara utgångspunkten för personalens utbildning. Utbildning för att använda en motorsåg i praktiskt bruk på en byggarbetsplats etc. behöver däremot inte ingå för servicepersonal.