Upphandlingsråd

Modulutskottet inom Swedish Rental har tagit fram denna vägledning ska förenkla förberedelserna och leda till ett smidigare upphandlingsförfarande och främja den goda affären.
En tydlig förfrågan anpassad för branschens förutsättningar underlättar upphandlande myndigheters möjligheter att erhålla bra, relevanta och jämförbara anbud. Upphandlingsprocessen underlättas bland annat genom minskat antal fråga/svar samt mindre risk för överprövningar.

Syftet är att förenkla och underlätta upphandlande myndigheters framtagande av förfrågningsunderlaget och möjligheten att få in bästa möjliga anbud. Skriften kan användas som allmän vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av moduluppställning.

En tydlig förfrågan anpassad för branschens förutsättningar underlättar upphandlande myndigheters möjligheter att erhålla bra, relevanta och jämförbara anbud. Upphandlingsprocessen underlättas bland annat genom minskat antal fråga/svar samt mindre risk för överprövningar.

SRAs vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning

Ramavtal leder till kostnadsökningar

Swedish Rental kontaktades under 2015 av SKL Kommentus upphandlingscentral (SKI) avseende SKIs planerade ramavtal avseende förhyrning av lokaler. Då en utlovad uppföljning av våra synpunkter uteblev ansåg Swedish Rental att det var angeläget att informera potentiella kunder om de risker vi såg med det ramavtal som SKI själva tog fram. Dessa sammanfattades i ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i hela landet och till upphandlingsansvariga på kommuner, landsting och offentliga fastighetsbolag.
SR’s öppna brev ang kostnadsökningar