Moduler

Modulutskottet bildades 2009 med syfte att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar. Utskottet är remissinstans och samtalspartner för myndigheter och har bland annat tagit fram branschgemensamma avtalsvillkor. Moduluthyrning i Sverige omsätter ca 1,4 miljarder SEK per år. 

Uthyrningsmoduler är byggda för att kunna flyttas många gånger. De används temporärt med korta hyrestider på i snitt ca 30 månader. Med moduler når man stora besparingar när man kan kapa temporära toppar av lokalbehov. Moduler kan snabbt levereras vid evakueringar och andra akuta behov av lokaler

Swedish Rentals utskott för moduluthyrning:

  • Bildades 2009
  • Syfte att förmå myndigheter och intressenter att beakta konceptets förutsättningar
  • Moduluthyrning omsätter 1,4 Md SEK
  • Erbjuder flexibel lokalförsörjning som alternativ till utbyggnad
  • Utvecklar branschpraxis
  • Allmänna avtalsvillkor
  • Remissinstans och samtalspartner för myndigheter

Verksamhet i modulutskottet

Arbetet i modulutskottet organiseras i arbetsgrupper med specialiserade representanter från varje medlemsföretag.

Avtalsgruppen – har utarbetat allmänna avtalsvillkor för moduluppställning.

Ekonomi- och momsgruppen – ger råd om momshantering och hjälper ett medlemsföretag att driva fram ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Huvudfrågan är om moduler är fast eller lös egendom.

Boverksgruppen – företräder medlemsföretagen gentemot Boverket för att verka för mer ändamålsenliga regler för energideklaration av temporära moduluppställningar.

Upphandlingsgruppen – tar fram råd och tips till upphandlare för att avhjälpa problematik kring otydliga förfrågningsunderlag som ger tolkningsutrymmen. Har utarbetat upphandlingsråd för moduluppställning