Damm

Vad är kvartsdamm och var finns det?

Kvarts finns i våra vanligaste bergarter. De små partiklarna i kvartshaltigt damm kan ge allvarliga lungsjukdomar, främst silikos som är obotlig, men även KOL och cancer.
Det kan gå lång tid innan sjukdomen bryter ut men vid hög exponering kan det gå snabbare än 10 år. Det farligaste dammet syns inte och kan finnas kvar i luften i upp till två veckor!
Farligt kvartsdamm finns t.ex. i damm från vägar, sten och betongarbete, slipning av spackel och damm som rörs upp vid städning eller filterbyte.
Man exponeras för och kan andas in kvartsdamm vid bland annat bilning, borrning, slipning och sågning i sten eller berg.

Riskbedömning och förebyggande åtgärder

Arbetsmiljöverkets regler kring kvarts och stendamm har ett tydligt fokus på riskbedömning och förebyggande åtgärder.
Alla som arbetar med kvartshaltigt material ska enligt arbetsmiljöverket ha kunskaper om kvartsens hälsoeffekter och hur man förebygger dessa.
Föreskrifterna gäller alla typer av arbetsplatser där kvartsexponering kan förekomma, både fasta och rörliga.

Swedish Rentals arbetsmiljöutskott, har i ett samarbete mellan uthyrningsföretagen och branschens maskinleverantörer tagit fram material för att hjälpa Rentalkunder skydda sig från det farliga kvartsdammet och följa AV föreskrifter.

Där finns information kring kvartsdamm och dess effekter samt en checklista för att förenkla vardagen för branschens rentalkunder.

2017 togs ett beslut om en branschpraxis och kvarts som du läsa här. Branschpraxis om kvarts

Hjälp dina kunder-beställ materialet idag!

Swedish Rentals broschyr och roll-up om kvartsdamm innehåller neutral information från uthyrningsbranschen och finns tillgängligt för medlems- och partnerföretag i Swedish Rental via vår webbshop.
Dela gärna ut broschyren till kunder och använd roll-ups på uthyrningsdepåer, kundcenter, öppna hus och kundträffar.
Broschyren kan även laddas ner som PDF  .

  • Broschyr format 99×210 mm, 4-sidor.
  • Roll-up format 850×2000 mm, varianter för inomhus- respektive utomhusbruk.

Rentalbranschens hantering av funktionskontroller

Enligt föreskrifternas 20 § ska arbetsgivaren se till att kontrollera funktion och prestanda hos anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartshaltigt damm. Detta ska göras med högst sex månaders mellanrum.

Swedish Rental för diskussioner med Arbetsmiljöverket avseende tolkning av 20 § och rentalföretagens tillämpning av de sexmånaders funktionskontrollerna. Enligt Arbetsmiljöverkets handläggare är det kontrolldatum som räknas, d.v.s. det datum när den verkliga fysiska kontrollen av funktion och prestanda gjordes. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att en kontroll görs, men en överenskommelse kan göras mellan arbetsgivaren och det företag som hyr ut anordningen om vem som ska göra kontrollen. Paragrafen omfattar inte primärt själva verktyget ex. en mejselhammare utan den utrustning som minskar dammexponering ex. en stoftavskiljare.

Swedish Rental har 2015-02-19 skickat ett PM till Arbetsmiljöverket angående tolkning av 20 §, kontakta Swedish Rentals kansli om du önskar mer information.

Asbest

Sedan april 2006 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Asbest (AFS 2006:01). Föreskrifterna gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska genomgå utbildning om bl.a. asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, avfallshanterings- och saneringsåtgärder. Arbetsgivare ska se till att arbetstagare som ska arbeta med asbest genomgått utbildningen på området. Företag som river asbest utan tillstånd riskerar en sanktionsavgift på 50 000 kronor.