Buller

Rentalföretagens medlemsföretag kan hjälpa sina kunder att förebygga buller på arbetsplatsen genom att ge råd om vilken arbetsmetod och maskintyp som bullrar minst för olika jobb.

Buller från en arbetsplats beror oftast på de arbeten som utförs och de maskintyper som används. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsplatsen har en bra ljudmiljö. För att uppnå detta krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna.

Rentalföretagens medlemsföretag har kunskap om olika maskintyper och kan vägleda till val av rätt maskintyp vid olika arbetsmetoder.

Krav och regler för buller

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår hur riskbedömning ska utföras, nivåer på insats- respektive gränsvärde, hur åtgärder ska vidtas som framkommer efter en riskbedömning, krav på hörselskydds utformning och användning, arbetstagarnas medverkan, hörselundersökningar och arbetsgivarens skyldighet att informera och utbilda personalen.

PSI och buller

Genom PSI guiden ges möjligheten att jämföra bullervärden mellan maskiner. På respektive maskins PSI listas individuella bullervärden för ljudtryck och ljudeffekt. PSI finns tillgängligt för samtliga Rentalföretagens medlemmar.

Länkar och dokument

AV om buller (AFS 2005:16)
PSI guiden: Fakta om PSI