Verksamhet

Tillsammans utvecklar vi Rentalbranschen
Medlemmarna, deras yrkeskunskap och engagemang är föreningens bas och vår uppgift är att företräda och driva våra medlemmars gemensamma intressefrågor gentemot myndigheter, uppdragsgivare, media och andra intressenter och aktörer i branschen. Frågor som är viktiga för det dagliga arbetet såväl som för branschens utveckling.

Vi utvecklar partnerskap med branschens leverantörer och har ett brett kontaktnät i Sverige samt nära samverkan med organisationer i Europa och USA. SR är helt fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer men dessa ingår i vårt nätverk tillsammans med branschens andra intressenter.

Verksamhet
Swedish Rental Association är moderföretag i en koncern bestående av den ideella föreningen Swedish Rental Association och ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB.
Medlemsföretag i Swedish Rental Association har möjlighet att köpa tjänster av dotterbolaget Swedish Rental Service AB. Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Våra arbetsområden
Nätverk: SR erbjuder många tillfällen av nätverkande och erfarenhetsutbyte, såväl medlemsföretag emellan som mellan partner och medlemsföretag, genom utskott och arbetsgrupper, styrelse och årsmöten. Vi arrangerar även branschdagar, konferenser samt mässor.

Avtalsvillkor: översyn och utveckling av branschens gemensamma villkor.

Initiering branschfrågor: initierar ,utvecklar och driver branschfrågor som exempelvis branschauktorisation, samordning och information om utbildning och personlig säkerhetsintroduktion (PSI).

Myndigheter: bevakning lagar och krav, arbetar med beslutspåverkan och opinionsbildning samt fungerar som remissinstans och branschföreträdare för branschgemensamma frågor.

SR branschpraxis: medverkar till framtagande av branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå de gällande lagstiftningar branschen lyder under.

SR policy: Utveckling av Rentalbranschen gemensammas riktlinjer.
En policy är oftast sprungen ur ett behov från Rentalbranschen att själva vidtaga åtgärder och sätta riktlinjer kring ett specifikt område.

Produktförteckning: Utveckling av SR unika produkter SRA-kod samt PSI-guide.

Kommunikation: följer och bevakar Rentalbranschens utveckling och verkar för att medlemsföretagen enkelt har tillgång till aktuell information.

Organisationskontakter: ett brett kontaktnät i  Sverige och övriga världen som resurs för våra medlemsföretag.

Arbetsgrupper och utskott
Arbetsgrupperna är en referens för ställningstaganden och en informell mötesplats för medlemmar och partners.
Arbetsgrupperna består av representanter från några av våra medlems- samt partnerföretag. I grupperna finns även representant från Servicebolaget.

Du kan följa respektive grupps aktuella arbete under Råd och Riktlinjer
Att delta i en arbetsgrupp är en fantastisk möjlighet att påverka branschens utveckling.
Har du en fråga som du vill att vi ska fördjupa oss i eller vill du vara med och påverka är du alltid välkommen att kontakta oss på kansliet.

Nedan ser du en lista på arbetsgrupper/utskott som är aktuella i dagsläget.

 • Bodgruppen
 • Elgruppen
 • Kodgruppen
 • Kran- och hissgruppen
 • Liftgruppen
 • Modulutskottet -organiserar separat följande arbetsgrupper:
  • Avtalsgruppen
  • Ekonomi- och momsgruppen
  • Boverksgruppen
  • Upphandlingsgruppen
 • Arbetsmiljöutskottet-organiserar separat följande arbetsgrupper
  • Dammgruppen
  • Vibrationsskador
 • SME-utskottet. Som medlem i Hyreskedjan har man tillgång till Swedish Rentals produkter och tjänster via SME utskottet.