Verksamhet

2022-01-05
Efter sammanslagningen av Swedish Rental Association och Hyreskedjan har Swedish Rental Service AB bytt namn till Rentalföretagen Service AB. Tillsvidare hittar du samlad information om stadgar, styrelse samt medlems- och partnerskap via länken nedan.
Läs mer om Rentalföretagen här

Medlemmarna, deras yrkeskunskap och engagemang är föreningens bas och vår uppgift är att företräda och driva våra medlemmars gemensamma intressefrågor gentemot myndigheter, uppdragsgivare, media och andra intressenter och aktörer i branschen. Frågor som är viktiga för det dagliga arbetet såväl som för branschens utveckling.

TILLSAMMANS UTVECKLAR VI RENTALBRANSCHEN

Vi utvecklar partnerskap med branschens leverantörer och har ett brett kontaktnät i Sverige samt nära samverkan med organisationer i Europa och USA. Swedish Rental (SR) är helt fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer men dessa ingår i vårt nätverk tillsammans med branschens andra intressenter.

VERKSAMHET

Swedish Rental Association är moderföretag i en koncern bestående av den ideella föreningen Swedish Rental Association och ett helägt dotterbolag, Swedish Rental Service AB.

Medlemsföretag i Swedish Rental Association har möjlighet att köpa tjänster av dotterbolaget Swedish Rental Service AB. Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

Nätverk
SR erbjuder många tillfällen av nätverkande och erfarenhetsutbyte, såväl medlemsföretag emellan som mellan partner och medlemsföretag, genom utskott och arbetsgrupper, styrelse och årsmöten. Vi arrangerar även branschdagar, konferenser samt mässor.

Avtalsvillkor
Vi granskar och utvecklar branschens gemensamma villkor.

Initiering branschfrågor
SR initierar, utvecklar och driver branschfrågor som exempelvis branschauktorisation, samordning och information om utbildning och personlig säkerhetsintroduktion (PSI).

Myndigheter
Vi bevakar lagar och krav, arbetar med beslutspåverkan och opinionsbildning samt fungerar som remissinstans och branschföreträdare för branschgemensamma frågor.

SR branschpraxis
Vi medverkar till framtagande av branschens gemensamma tolkning av hur man bör tillämpa och uppnå de gällande lagstiftningar branschen lyder under.

SR policy
SR arbetar med utveckling av rentalbranschens gemensamma riktlinjer. En policy är oftast sprungen ur ett behov från rentalbranschen att själva vidtaga åtgärder och sätta riktlinjer kring ett specifikt område.

Produktförteckning
Utveckling av SR unika produkter SRA-kod samt PSI-guide.

Kommunikation
Vi följer och bevakar rentalbranschens utveckling och verkar för att medlemsföretagen enkelt har tillgång till aktuell information.

Organisationskontakter
SR har ett brett kontaktnät i  Sverige och övriga världen som resurs för våra medlemsföretag.

ARBETSGRUPPER OCH UTSKOTT

Arbetsgrupperna är en referens för ställningstaganden och en informell mötesplats för medlemmar och partners. Arbetsgrupperna består av representanter från några av våra medlems- samt partnerföretag. I grupperna finns även representant från Servicebolaget.

Du kan följa respektive grupps aktuella arbete under råd och riktlinjer. Att delta i en arbetsgrupp är en fantastisk möjlighet att påverka branschens utveckling. Har du en fråga som du vill att vi ska fördjupa oss i eller vill du vara med och påverka är du alltid välkommen att kontakta oss på kansliet.

Nedan ser du en lista på arbetsgrupper och utskott som är aktuella i dagsläget.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöutskottet har under en tid haft vibrationer som en central fråga, i nära samverkan med RISEs utvecklingsprojekt ”noll vibrationsskador”. Resultatet av arbetet presenterades i en kommunikationskampanj, där Rentalföretagen gjorde en gemensam utbildningssatsning för att hjälpa kunderna att minska vibrationsskador. Nya symboler för vibrationer med poängsystem har infogats på PSI, personlig säkerhetsintroduktion.

Bod
Bodutskottet är ett välbesökt utskott med en lång historia. Bodar finns nästan på varje byggarbetsplats, många har synpunkter på etableringen och utformningen, samtidigt som regelverket ofta är oklart. Målet är en gemensam syn på regler och säkerhet vid etablering, samt rimliga krav på konstruktion, brandskydd och energiprestanda.

Energi och klimat
Energi- och klimatutskottet är ett nystartat utskott som höll sitt första möte våren 2020. Utskottets arbete omfattar produkter inom tillfällig el, torkning, uppvärmning och klimat samt inpasseringssystem som ID06.

Hiss
Hissutskottet är ett ombildat utskott, tidigare kran- och hiss, som nystartade hösten 2019. Frågor som drivs i utskottet är utbildningskrav på hissmontörer, kravställande mot leverantörer, framtagande av branschpraxis med syfte att höja säkerheten och enhetligare besiktningsbedömningar.

Hållbarhet
Mer information kommer snart.

Kod
Kodgruppen ansvarar för produktregistret med SRA-koder på www.srakod.se och håller regelbundet möten. Kodgruppen klassar de maskinmodeller som köps in av något medlemsföretag. När helt nya produkttyper kommer ut på marknaden till följd av den tekniska utvecklingen, anpassar kodgruppen produktträdet för att möjliggöra klassning av nya produkter.

Kran
Tornkranrådet är en samarbetsgrupp mellan tornkranägande medlemsföretag i Mobilkranföreningen och SR. Diskussionsfrågor under året har bland annat varit en ny utbildning för tornkranförare, villkoren AHK 18 för tornkran, uppföljning och statistik av incidenter/olyckor, kunskapsbrist hos kranmontörer och lastkopplare, dokumentationskrav AFS och beställarkrav.

Liftutbildningsrådet (LUR)
Liftutbildningsrådet är ett oberoende råd där alla intressenter av liftutbildning finns representerade. LUR har sitt sekretariat inom Swedish Rental. LUR prioriterar fortsatt kvalitetssäkring av liftutbildningar, genom besök vid kurser hos auktoriserade utbildningsföretag och skolor, och granskning av kursmaterial i både tryckt och digital form.

Liftutskottet
Liftutskottet är ett nybildat utskott som hade sitt första möte hösten 2021. Sedan tidigare finns Liftutbildningsrådet, som är ett råd sammansatt av flera olika intressenter för utbildningsfrågor. Skillnaden mellan det nya liftutskottet och Liftutbildningsrådet, är att liftutskottets utgår helt från rentalbranschen med deltagare från medlemsföretag i Rentalföretagen. Liftutbildningsfrågor kommer fortsatt att hanteras av Liftutbildningsrådet.

Modul
Modulutskottet bildades vid årsskiftet 2009/2010. Rentalmoduler är ett eget specialområde inom uthyrning, och utskottet utvecklade i snabb takt riktlinjer för leveransavtal och villkor, skattefrågor och upphandlingsråd.  Många synergier finns med byggbodar i behovet av anpassade regler och krav för tillfälliga och flyttbara lokaler, exempelvis avseende uppställning och energiprestanda.

Säker Specialist
Mer information kommer snart.