Bli medlem

2021-05-27
Swedish Rental Association (SRA) och Hyreskedjan har blivit Rentalföretagen! Under övergången hittar du samlad information om stadgar, styrelse samt medlems- och partnerskap i länken nedan.
Läs mer om Rentalföretagen här

Swedish Rentals utgångspunkt är utifrån ett ansvar för hela rentalsektorn arbeta med branschens kärnfrågor. Frågor som berör dig och dina kollegors dagliga arbete och som är viktiga för branschens utveckling. SRA är helt fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer men dessa ingår i vårt nätverk tillsammans med branschens andra intressenter.

Ett medlemskap ska ge ökad styrka för branschen och ge varje företag konkret medlemsnytta. Medlemmarna, deras yrkeskunskap och engagemang är föreningens bas. Därför är medlemsnyttan i högsta grad en funktion av medlemmarnas ömsesidiga intresse att driva gemensamma frågor. Som medlem i Swedish Rental blir du en del av det professionella nätverket med seriösa uthyrningsföretag. Här kan du påverka utvecklingen i hela branschen. Du inbjuds till vår årliga rentaldag, ges möjlighet att driva frågor i arbetsgrupper med branschkollegor, får information om branschen aktuella frågor.

Föreningen samordnar kontakter med myndigheter och samverkar med andra intressenter. Genom föreningen får Du tillgång till ett stort branschnätverk och möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Tillsammans kan vi påverka beslutsfattare, lagar och regler. Gemensamt höja branschens och våra kunders kompetens och säkerhet samt arbeta för sunda affärsvillkor och en hållbar utveckling i samhället.

Avgifter
De årliga avgifterna består av en medlemsavgift till den ideella föreningen Swedish Rental Association och en serviceavgift till föreningens dotterbolag Swedish Rental Service AB.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften till föreningen utgörs av en årsavgift. Avgiftens storlek beslutas av ordinarie stämma, som även äger besluta om viss maximering och minimering av årsavgifterna. Nytillträdande medlem erlägger för inträdesåret avgift fr o m kvartalet efter det under vilket inträde vunnits.

Serviceavgift
För täckande av kostnader för de tjänster medlemmarna erhåller av föreningens servicebolag görs särskild debitering enligt grunder, som årsmötet äger besluta om.

De årliga avgifterna baseras på följande tabell:

Omsättning
(Mkr)
Medlemsavgift
(Tkr)
Serviceavgift
(Tkr)
< 5
1
4
< 15
2,5
9,5
< 50
5
20
< 100
7
33
< 250
10
50
< 400
15
75
< 750
20
105
< 1000
30
140
> 1000
40
200

Vad får man för serviceavgiften?

 

Stadgar
Läs föreningens stadgar innan ansökan om medlemskap.

Ansökan
Ansökan om medlemskap ska ställas skriftligt till styrelsen genom att fylla i blanketten och maila den till info@swedishrental.se.

Medlemsansökan

 

Utträde
Ansökan om utträde ur föreningen ska enligt stadgarna § 14 ske vid årsskifte efter föregående skriftlig uppsägning minst tre månader före årsskiftet.