2020

2020-04-23:

Under mars och april månad har Hyreskedjan och Swedish Rental förhandlat med hotell- och konferensanläggningen avseende ombokning av Rentaldagen den 2 april 2020. Förhandlingarna har nu avslutats och anmälda deltagare kommer att få sina fakturor krediterade.

Det har varit en lång process att komma fram till en rimlig ekonomisk lösning. Huvudmålet har varit att minimera de ekonomiska konsekvenserna för våra medlemmar och partners.

Föreningarna har nu gemensamt beslutat att fullt ut stå för den avbokningsavgift som återstår efter förhandlingarna. Anmälda deltagare har fått närmare information per e-post.

ÅRSSTÄMMA 2020


Årets föreningsstämma den 2 april 2020 hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams. På plats bakom varsin skärm fanns 16 mötesdeltagare.

På grund av de särskilda omständigheterna hölls stämman endast av expeditionskaraktär. Inga nya förslag hade inkommit och närmaste verksamhet i styrelse och utskott kommer fortsatt att ske genom Microsoft Teams.

En ny styrelse valdes för året 2020, två omvalda och sju nyvalda ledamöter och suppleanter med Johan Svedlund som ordförande för föreningen och servicebolaget. Till föreningsstyrelsen adjungeras Bodel Blom som Hyreskedjans ordförande. Mer information om styrelsen finns här. Stämman fastställde även resultat- och balansräkningen per den 31 december 2019.

Kansliet och styrelsen är positiva till att vi lär oss att arbeta mer med virtuella kommunikationsverktyg och tror att det kan leda till en mer effektiv föreningsverksamhet. Vi kommer fortsätta att kommunicera via Microsoft Teams i styrelsen och i utskotts- och arbetsgrupperna.