Nytt år med Swedish Rental!

Välkommen till ett nytt år med nya möjligheter tillsammans med våra medlemmar och partners på Swedish Rental!

Du som medlem eller partner i Swedish Rental gör det möjligt att förbättra och utveckla branschen genom ditt engagemang. Som inspiration vill vi inleda det nya året med att sammanfatta några projekt från 2019.

Vilka frågor vill du att vi jobbar med under 2020? Kontakta oss på kansliet.

Noll vibrationsskador

Vi drog igång projektet Nollvibrationsskador där vi har samverkat tillsammans med Hyreskedjan, Arbets- och miljömedicin Syd samt RISE IVF, för att upplysa om och förebygga vibrationsskador. Under december månad påbörjades en utbildningssatsning för medlemspersonal på depåer och kundcenter.

Läs mer

Säkrare hantering av damm

Arbetsmiljöverkets och leverantörernas rekommendationer och råd uppfattas ofta som oklara. Arbetsmiljöutskottet arbetade med leverantörerna för att ta fram instruktioner för en säkrare hantering på våra verkstäder. Använd gärna vår korta dammfolder om hur man skyddar sig mot damm, ladda ner eller beställ på webbshoppen.

Läs mer

Standardvillkoren SRAH har uppdaterats

Swedish Rental har tillsammans med Sveriges Byggindustrier reviderat standardavtalet SRAH 03. SRAH 19 är bygg- och rentalbranschens nya standardvillkor för uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare. Villkoren togs även fram i engelsk översättning.

Läs mer och hämta villkoren här

Nytt hissutskott

Nya hissutskottet hade sitt uppstartsmöte den 22 oktober. Utskottet kommer bland annat jobba med frågor kring utbildningskrav på hissmontörer, kravställande mot leverantörer, framtagande av branschpraxis med syfte att höja säkerheten och införa enhetligare besiktningsbedömningar.

Vill du engagera dig i ett utskott? Kontakta kansliet

Ny ledarskapsutbildning

Duktiga medarbetare ska kunna bli ännu bättre som ledare. Tillsammans med andra specialistbranscher startade vi därför en ledarskapsutbildning. Kontakta oss om du är intresserad av att vara med på framtida kurstillfällen.

Läs mer

Ramavtal och Boverksregler för moduler

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har ett nytt ramavtal med egna villkor för upphandling av ”Hyresmoduler”. Då Swedish Rental har väl inarbetade branschvillkor har ett stort engagemang lagts på att förklara för SKR hur deras förslag skulle anpassas.

Hyressamverkan

Under 2018 bildade Hyreskedjan ett SME utskott inom Swedish Rental för att kanalisera Hyresmedlemmarnas frågeställningar. Samarbetet mellan Hyres och SRA fortsatte under 2019 och vi arbetade med att förankra en samordning mellan föreningarna. Föreningarna hade även ett gemensamt vårmöte där nästan 120 personer deltog.

Nystart för bodutskottet

Brandbestämmelserna är otydliga och kan tolkas olika, bodutskottet arbetade därför med att utveckla en branschpraxis. Arbetet med en säkrare arbetsmiljö vid etablering av bodar på byggarbetsplatser har även gett bra resultat men branschpraxisen måste tillämpas bredare. Rentalbolagen ska jobba säkert, med givna regler och behörigheter.

Läs mer

Kodgruppen fortsatte sitt arbete

Kodgruppen fortsatte arbetet med att hålla produktförteckningen med SRA-koder uppdaterad. När nya maskinmodeller köps in till medlemsföretagen har kodgruppen en viktig uppgift att klassa dem i förteckningen. Kodgruppens arbete är också en förutsättning för att nya PSI, personlig säkerhetsintroduktion skapas för nya maskiner, där våra leverantörspartners gör en lika viktig insats genom att fylla i data till PSI för sina maskiner.

Läs mer

Ett nytt nätverk för tornkranägare

Under 2019 startades ett nytt tornkranråd, ett gemensamt initiativ mellan Swedish Rental och Mobilkranföreningen. Rådet kommer ta upp olika frågor som exempelvis utbildning av montörer, teknik, arbetsmiljö och villkor.

Kansliet fick nya lokaler

Swedish Rentals kansli flyttade till nya fräscha lokaler på Fleminggatan 7 i Stockholm.